เมนู

เงื่อนไขการใช้บริการกับเรา

สมาชิกรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามนโยบาย และ ข้อตกลงในการให้บริการของ www.vrsteel.com ซึ่งบริหารงานโดย บริษัท แวนเทจ เรด สตีล จำกัด

( ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า บริษัทฯ )  ซึ่งตั้งอยู่ที่ 298/34 ถนนพรหมราษฏร์ แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : +66(0)2 450 3355-6 ( เฉพาะเวลาทำการ จันทร์ - เสาร์, 8:30-17:30 ) นโยบาย และ ข้อตกลงในการให้บริการดังต่อไปนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถ Email มาที่
info@vrsteel.com


1. ข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อสินค้า

1.1 เมื่อผู้ซื้อลงนามใบเสนอราคาทำคำสั่งซื้อสินค้า (“คำสั่งซื้อ”) มายังบริษัท แวนเทจ เรด สตีล จำกัด (“บริษัทฯ”)  ตามที่ระบุราคา จำนวน รายละเอียด และชนิดของสินค้า (“สินค้า”) รวมถึงสถานที่จัดส่งสินค้า (ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “ใบเสนอราคา”) แล้ว ถือว่าผู้ซื้อยอมรับและผูกพันตนตามข้อตกลงและเงื่อนไขใบเสนอราคานี้ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อภายหลังจากที่ผู้ซื้อได้ลงนามใบเสนอราคาแล้ว ผู้ซื้อยินยอมให้บริษัทฯ ริบเงินมัดจำ และหากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย ผู้ซื้อยินยอมชำระค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนั้น และยินยอมให้บริษัทฯ ยกเลิกและ/หรือเปลี่ยนแปลง รายละเอียดและ/หรือราคาสินค้าตามใบเสนอราคานี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


1.2 บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้าไปยังสถานที่จัดส่งสินค้าที่กำหนดไว้ในใบเสนอราคาและตามเงื่อนไขการจัดส่ง (“สถานที่จัดส่งสินค้า”) และให้ถือว่าผู้ซื้อได้ยอมรับความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ในการจัดส่งสินค้าเมื่อผู้ซื้อได้ลงนามในใบรับสินค้าแล้ว ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดส่งสินค้า ผู้ซื้อยินยอมชำระค่าบริการเพิ่มเติมตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร 


1.3 การชำระราคาสินค้าจะถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์เมื่อบริษัทฯ ได้รับชำระราคาสินค้าเต็มตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบเสนอราคาแล้ว 


1.4 หากผู้ซื้อไม่สามารถชำระราคาสินค้าได้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในใบเสนอราคา ผู้ซื้อตกลงให้บริษัทฯ เรียกเอาสินค้าที่ได้จัดส่งไปยังผู้ซื้อแล้วกลับคืนในจำนวนและสภาพเดียวกับ ณ เวลาที่ได้จัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ และตกลงให้บริษัทฯ ริบเงินมัดจำที่ผู้ซื้อได้ชำระไว้ รวมถึง ผู้ซื้อยินยอมชำระค่าเสียหายหากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ทั้งนี้ การเรียกคืนสินค้าเพราะเหตุไม่ชำระราคาสินค้าดังกล่าวนั้น ไม่เป็นการตัดสิทธิของบริษัทฯ ที่จะใช้สิทธิเรียกร้องอื่นใดที่เกิดจากความเสียหายดังกล่าว


1.5 กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้ซื้อได้ หรือไม่มีสถานที่จัดส่งสินค้าตามที่ระบุไว้ในใบเสนอราคา ผู้ซื้อยินยอมให้บริษัทฯ ระงับการจัดส่งสินค้า โดยผู้ซื้อตกลงจะไม่เรียกร้องใดๆ กับบริษัทฯ เพราะเหตุที่ขาดการติดต่อหรือไม่มีสถานที่จัดส่งสินค้าดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บดูแลรักษา หรือหากสินค้าเสียหาย หรือสูญหาย นับแต่วันที่บริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อหรือจัดส่งสินค้าได้ ผู้ซื้อตกลงจะรับผิดชอบในค่าใช้จ่าย ตลอดจนความเสี่ยงภัย เสียหาย หรือสูญหายเองทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ ต้องทำการจัดเก็บดูแลรักษาสินค้าเป็นระยะเวลาเกินกว่า 15 วัน ผู้ซื้อตกลงให้ บริษัทฯ ยกเลิกการขายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และผู้ซื้อตกลงให้บริษัทฯ ริบเงินมัดจำที่ผู้ซื้อได้ชำระไว้ รวมถึง ยินยอมชำระค่าเสียหายหากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิของบริษัทฯ ที่จะใช้สิทธิเรียกร้องอื่นใดที่เกิดจากความเสียหายดังกล่าว


1.6 เมื่อผู้ซื้อได้ลงนามในใบรับสินค้าแล้ว ผู้ซื้อตกลงจะรับผิดชอบในความเสียหาย และ/หรือสูญหายของสินค้าด้วยตนเอง


1.7 ผู้ซื้อตกลงและรับทราบว่าเมื่อบริษัทฯ จัดส่งสินค้าโดยถูกต้องและผู้ซื้อลงนามในใบรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าใดๆ รวมทั้งการคืนเงินแก่ผู้ซื้อ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ


1.8 กรณีบริษัทฯ ยินยอมให้มีการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ และมิใช่ความชำรุดบกพร่องของสินค้า ผู้ซื้อยินยอมชำระค่าบริการเพิ่มเติมในอัตราขั้นต่ำในอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่าสินค้าที่ระบุไว้ในใบเสนอราคาที่ผู้ซื้อประสงค์จะเปลี่ยนหรือคืน


1.9 กรณีที่ผู้ซื้อทำคำสั่งซื้อสินค้าที่เป็นสินค้ามีลักษณะเฉพาะ หรือที่ต้องทำการจัดเตรียมหรือจัดหาเป็นกรณีพิเศษ หากผู้ซื้อประสงค์จะเปลี่ยนหรือคืนสินค้าดังกล่าว ผู้ซื้อยินยอมและรับทราบว่า บริษัทฯ จะไม่คืนเงินมัดจำ และเงินใดๆ ที่ผู้ซื้อได้ชำระมาแล้ว โดยผู้ซื้อตกลงรับผิดชอบเต็มจำนวนสำหรับราคาสินค้าดังกล่าว รวมถึง ยินยอมชำระค่าเสียหายหากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิของบริษัทฯ ที่จะใช้สิทธิเรียกร้องอื่นใดที่เกิดจากความเสียหายดังกล่าว


1.10 กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถทำการจัดหา จัดเตรียม หรือจัดส่งสินค้าที่ผู้ซื้อทำคำสั่งซื้อมายังบริษัทฯ ได้ เพราะเหตุสุดวิสัยที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สินค้าดังกล่าวขาดตลาด หรือกลายเป็นสินค้าควบคุมภายหลังจากที่ผู้ซื้อลงนามในใบเสนอราคา หรือกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ในการดำเนินการจัดส่ง เช่น สภาพอากาศ การก่อการจลาจล หรือภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัทฯ ผู้ซื้อยินยอมให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงวันจัดส่งสินค้าได้ตามสมควร และสามารถยกเลิกใบเสนอราคา หรือคืนเงินที่ผู้ซื้อได้ชำระแล้วโดยไม่มีดอกเบี้ย ทั้งนี้ ผู้ซื้อตกลงจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุดังกล่าว


1.11 ผู้ซื้อตกลงและยอมรับว่า ข้อตกลงหรือข้อความใดๆ ที่มีอยู่ก่อนวันที่ผู้ซื้อลงนามในใบเสนอราคาที่ขัดหรือแย้งกับข้อตกลงและเงื่อนไขในใบเสนอราคานี้ ให้ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ตีความและใช้บังคับ


2. ข้อตกลงสมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิก

2.1 ผู้สมัครสมาชิกจะต้องมีอายุไม่ตำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า สมาชิก หรือ ผู้ใช้บริการ) 


2.2 ผู้สมัครสมาชิกจะต้องเป็นผู้ที่มีความคิดและความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมอินเทอร์เน็ต ผู้สมัครจะไม่สร้างความเสียหาย
เดือดร้อนหรือรำคาญแก่ผู้อื่น เช่น การส่งอีเมลโฆษณาเว็บไซต์ของตนไปยังผู้ที่ไม่ได้บอกรับอีเมล หรือ ทำการโฆษณา
เว็บไซต์ของตนด้วยรูปแบบที่สร้างเสียหายเดือดร้อนหรือรำคาญให้แก่ผู้อื่น


2.3 สมาชิกจะต้องให้ข้อมูลของสมาชิกที่ถูกต้อง และจะแก้ไขข้อมูลของสมาชิกให้เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีอีเมล
สำหรับการรับข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการซึ่งจะแก้ไขให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และหากทางสมาชิกพบว่ามี
ข้อมูลไม่ถูกต้อง สมาชิกมีหน้าที่ต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที


3. ความเกี่ยวข้องของสมาชิก กับ VRSteel.com

3.1 สมาชิกรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามนโยบาย และ ข้อตกลงในการให้บริการของ www.vrsteel.com บริหารงาน
โดย บริษัท แวนเทจ เรด สตีล จำกัด( ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า บริษัทฯ หรือ ผู้ให้บริการ ) ซึ่งตั้งอยู่ที่ 298/34 ถนนพรหมราษฏร์ แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 โทร. โทรศัพท์ : +66(0)2 450 3355-6 ( เฉพาะเวลาทำการ จันทร์ - เสาร์, 8.30-17:30 )


3.2 สิ่งที่สมาชิกใช้ ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ บริการ หรือเว็บไซต์ ของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "บริการ"


3.3 สมาชิกซึ่งเป็นผู้ใช้บริการไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ"
โดยจะแยกได้ดังนี้

- เจ้าของสินค้าหรือผู้ที่นำสินค้ามาจัดจำหน่ายบนเว็บไซต์ผ่านบริการของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ขาย"

- ผู้สั่งซื้อสินค้า และ/หรือ ใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ขาย ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ซื้อ"


3.4 การติดต่อระหว่างบริษัทฯ กับสมาชิก จะใช้การติดต่อสื่อสารทางอีเมลและการแจ้งข้อมูลผ่านพื้นที่ข่าวสารในระบบการ
จัดการเว็บไซต์เป็นหลัก โดยสมาชิกท่านใดมีปัญหาการใช้บริการ หรือ สอบถามเกี่ยวกับบริการสามารถส่ง อีเมล์ มาได้ที่
info@vrsteel.com หรือ กรอกแบบฟอร์มติดต่อบริษัทฯ ได้ในหน้าระบบการจัดการเว็บไซต์ของสมาชิก กรณีท่าน
สมาชิกมีความประสงค์จะติชม หรือร้องเรียนปัญหาเกี่ยวกับการบริการ หรือเรื่องอื่นใด สามารถส่งอีเมลมาได้ที่
info@vrsteel.com


3.5 บริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และ เงื่อนไข การให้บริการเพื่อความเหมาะสมอยู่เสมอโดยบริษัทฯ จะแจ้ง
ให้สมาชิกทราบผ่านทาง เว็บไซต์ www.vrsteel.com หรือผ่านทางหน้าระบบการจัดการเว็บไซต์ โดยบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดแก่สมาชิกหรือบุคคลที่สาม
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงนี้


3.6 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสมาชิกภาพของสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือนโยบายของบริษัทฯ

Copyright © 2021 VRSteel. All rights reserved.