เมนู

เงื่อนไขการใช้บริการกับเรา

สมาชิกรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามนโยบาย และ ข้อตกลงในการให้บริการของ www.vrsteel. com ซึ่งบริหารงานโดยบริษัท แวนเทจ เรด สตีล จำกัด

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า บริษัทฯ )  ซึ่งตั้งอยู่ที่ 298/34 ถนนพรหมราษฏร์ แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : +66(0)2 450 3355-6 ( เฉพาะเวลาทำการ จันทร์ – เสาร์, 8:30-17:30 ) นโยบาย และ ข้อตกลงในการให้บริการดังต่อไปนี้

หากมีข้อสงสัยสามารถ Email มาที่ info@vrsteel.com1. ข้อตกลงสมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิก

       1.1 ผู้สมัครสมาชิกจะต้องมีอายุไม่ตำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า สมาชิก หรือ ผู้ใช้บริการ)

       1.2 สมาชิกจะต้องให้ข้อมูลของสมาชิกที่ถูกต้อง เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกเอง
       สำหรับการรับข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการซึ่งจะแก้ไขให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และหากทางสมาชิกพบว่ามีข้อมูลไม่ถูกต้อง สมาชิกมีหน้าที่ต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที


2. ความเกี่ยวข้องของสมาชิก กับ VRSteel.com

       2.1 สมาชิกรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามนโยบาย และ ข้อตกลงในการให้บริการของ www.vrsteel.com บริหารงาน
       โดยบริษัท แวนเทจ เรด สตีล จำกัด( ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า บริษัทฯ หรือ ผู้ให้บริการ ) ซึ่งตั้งอยู่ที่ 298/34 ถนนพรหมราษฏร์ แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 โทร.            โทรศัพท์ : +66(0)2 450 3355-6 ( เฉพาะเวลาทำการ จันทร์ – เสาร์, 8:30-17:30 )


       2.2 สิ่งที่สมาชิกใช้ ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ บริการ หรือเว็บไซต์ ของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "บริการ"


       2.3 สมาชิกซึ่งเป็นผู้ใช้บริการไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ"


       2.4 การติดต่อระหว่างบริษัทฯ กับสมาชิก จะใช้การติดต่อสื่อสารทางอีเมลและการแจ้งข้อมูลผ่านพื้นที่ข่าวสารในระบบการจัดการเว็บไซต์เป็นหลัก โดยสมาชิกท่านใดมีปัญหาการใช้บริการ             หรือ สอบถามเกี่ยวกับบริการสามารถส่ง อีเมล์ มาได้ที่ info@vrsteel.com หรือ กรอกแบบฟอร์มติดต่อบริษัทฯ ได้ในหน้าระบบการจัดการเว็บไซต์ของสมาชิก กรณีท่าน
       สมาชิกมีความประสงค์จะติชม หรือร้องเรียนปัญหาเกี่ยวกับการบริการ หรือเรื่องอื่นใด สามารถส่งอีเมลมาได้ที่ info@vrsteel.com


       2.5 บริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และ เงื่อนไข การให้บริการเพื่อความเหมาะสมอยู่เสมอโดยบริษัทฯ จะแจ้ง
       ให้สมาชิกทราบผ่านทาง เว็บไซต์ www.vrsteel.com หรือผ่านทางหน้าระบบการจัดการเว็บไซต์ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

       และไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดแก่สมาชิกหรือบุคคลที่สาม อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงนี้


       2.6 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสมาชิกภาพของสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือนโยบายของบริษัทฯ

Copyright © 2020 VRSteel. All rights reserved.